||ఏయ్ వినండి పిచ్చోళ్ళరా అని సభలో తిట్టిన కె ఏ పాల్  

Ka Paul Speech At Press Meet In Vijayawada||ఏయ్ వినండి పిచ్చోళ్ళరా అని సభలో తిట్టిన కె ఏ పాల్-

  • ||ఏయ్ వినండి పిచ్చోళ్ళరా అని సభలో తిట్టిన కె ఏ పాల్-