5 జనవరి 2018 శుక్రవారం రోజు ఇలా చేస్తే, ఏడాది అంతా డబ్బే డబ్బు  

January 5th 2018 Lakshmi Devi Pooja-

January 5th 2018 Lakshmi Devi Pooja---