జనసేన చైర్మన్ గా ఎవరిని ఎంపిక చేసారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు ..!  

జనసేన చైర్మన్ గా ఎవరిని ఎంపిక చేసారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు ..! -