జై సింహా మూవీ 10 డేస్ కలెక్షన్స్     2018-01-22   22:34:16  IST  Raghu V

Nizam – 4.10 cr
Ceded – 5.35 cr
UA – 3.43 cr
East – 2.46 cr
West – 2.05 cr
Guntur – 2.35 cr
Krishna – 1.58 cr
Nellore – 1.23 cr

Telugu states share – 22.55 cr

Karnataka – 1.70 cr
USA – 0.42 cr
ROI + ROW – 0.95 cr

Worldwide Total Share – 25.62 cr

* Heading towards HIT status.

* Need to add 1.5 cr more for breakeven.