మార్కెట్లో దొరికే సిరిధాన్యాలు మంచివేనా ..? తెల్లగా ఉండే వాటిని ఇష్టపడుతున్నారా ..!  

Is Siri Millets Original In Market-

మార్కెట్లో దొరికే సిరిధాన్యాలు మంచివేనా .? తెల్లగా ఉండే వాటిని ఇష్టపడుతున్నారా .!

మార్కెట్లో దొరికే సిరిధాన్యాలు మంచివేనా ..? తెల్లగా ఉండే వాటిని ఇష్టపడుతున్నారా ..!-Is Siri Millets Original In Market-