నలుపు అశుభానికి గుర్తా....ఎందుకు?  

Is Black Considered Inauspicious In Hindu Culture.?-

Is Black Considered Inauspicious In Hindu Culture.?---