ఇంట్లో ఈశాన్యం మూల ఇది పెడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?  

Intlo Eesanyam Moola Idi Pedithe-

  • ఎంత సంపాదించిన ఎదో ఒక విధంగా ఖర్చు అయ్యిపోవటం మరియు పొదుపు ఎంచేద్దామన్నా చేయలేకపోవటం వంటివి సాధారణంగా ప్రతి ఇంటిలో జరుగుతూనఉంటాయి. పొదుపు చేద్దామని ఎంత ప్రయత్నం చేసిన ఖర్చు విపరీతంగా అవుతుంది.

  • ఇంట్లో ఈశాన్యం మూల ఇది పెడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?-

  • ఈ విధమైన ఇబ్బందులు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎప్పుడో అప్పుడు కనపడుతూనఉంటాయి. ఆ సమయం చాలా బాధాకరమైన సమయం.

  • ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవటం కూడా చాలకష్టమైన పనే. అయితే కొన్ని నివారణలు పాటిస్తే కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది.

    ఇంటిలో ఎటువంటి ఆర్ధిక ఇబ్బందులు లేకుండా డబ్బు సమృద్ధిగా ఉండాలంటే విధంగా చేయాలి.

  • ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా బ్యాగ్ లో 11 రూపాయల చిల్లకాసులు పెట్టి దానిని వేరే కవరులో పెట్టాలి. ఈ కవరుని ఇంట్లో ఈశాన్యం మూపెట్టి, ఎవరికీ కనిపించకుండా ఒక దేవుడి ఫోటో అడ్డు పెట్టండి. ఈ విధంగచేస్తే తొందరగా ఆర్ధిక బాధలు తొలగిపోయి జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.