ఇంట్లో ఈశాన్యం మూల ఇది పెడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?  

Intlo Eesanyam Moola Idi Pedithe-

Intlo Eesanyam Moola Idi Pedithe---