ఇంట్లో ఈశాన్యం మూల ఇది పెడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?  

Intlo Eesanyam Moola Idi Pedithe-

ఎంత సంపాదించిన ఎదో ఒక విధంగా ఖర్చు అయ్యిపోవటం మరియు పొదుపు ఎంచేద్దామన్నా చేయలేకపోవటం వంటివి సాధారణంగా ప్రతి ఇంటిలో జరుగుతూనఉంటాయి.పొదుపు చేద్దామని ఎంత ప్రయత్నం చేసిన ఖర్చు విపరీతంగా అవుతుందిదీని కారణంగా ఆర్ధిక ఇబ్బ్బందులు పెరిగి అప్పులు చేయవలసిన పరిస్థితులవచ్చి మనశ్శాంతి కరువు అవుతుంది.

Intlo Eesanyam Moola Idi Pedithe---

దింతో చిరాకులు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి.ఈ విధమైన ఇబ్బందులు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎప్పుడో అప్పుడు కనపడుతూనఉంటాయి.ఆ సమయం చాలా బాధాకరమైన సమయం.ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవటం కూడా చాలకష్టమైన పనే.అయితే కొన్ని నివారణలు పాటిస్తే కొంత ఉపశమనం కలుగుతుందిఇప్పుడు ఆ నివారణలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.ఇంటిలో ఎటువంటి ఆర్ధిక ఇబ్బందులు లేకుండా డబ్బు సమృద్ధిగా ఉండాలంటే విధంగా చేయాలి.

ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా బ్యాగ్ లో 11 రూపాయల చిల్లకాసులు పెట్టి దానిని వేరే కవరులో పెట్టాలి.ఈ కవరుని ఇంట్లో ఈశాన్యం మూపెట్టి, ఎవరికీ కనిపించకుండా ఒక దేవుడి ఫోటో అడ్డు పెట్టండి.ఈ విధంగచేస్తే తొందరగా ఆర్ధిక బాధలు తొలగిపోయి జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.