గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గంట కొట్టటంలో ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటో తెలుసా?  

When we normally go to church, we will be able to see God by hitting the bell. As well as small children are being bumped to hit the bell. But why do you think the hour is going to go to church? When we worship at home, we are belling at the time of giving a garland. When we hit the hour, we get mental pleasure. Also, when we go to the temple, we will wake up the bells to report God's desires to God.

.

Every part of the hour has a specialty. Our myth says that in the face of the Brahma god, Maharadra in the abdomen, the Saraswati matha in the tongue, the vase in the vase and the upper part of the hook. If our mind is not in our minds to be filled with mystical sense, the bell of the bronze before the Lord can breathe in the mind of the "okkar" sound from the bell .. Our hour or hour at the time of the hartari in the temple is inviting the gods to the idols of the gods. The eyes should not be closed during hitting the hour. At that time, the priest was telling us that the priest was showing us the blessing of the bell.

..

..

..

మనం సాధారణంగా గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గంట కొట్టి దేవుని దర్శనం చేసుకుంటఉంటాం. అలాగే చిన్న పిల్లలు కూడా గంట కొట్టటానికి ఉబలాటపడుతూ ఉంటారుఅయితే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గంట ఎందుకు కొడతారో తెలుసా? మనం ఇంటిలో పూచేసుకున్నప్పుడు,హారతి ఇచ్చే సమయంలో కూడా గంట కొడుతూ ఉంటాం. ఆలా గంకొట్టినప్పుడు మనకు మానసిక ఆనందం కలుగుతుంది..

గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గంట కొట్టటంలో ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటో తెలుసా?-

అంతేకాక దేవాలయానికవెళ్ళినప్పుడు మన మనస్సులోని కోరికలను దేవుని వద్ద నివేదించటానికి గంకొట్టి దేవుణ్ణి మేల్కొల్పుతూ ఉంటాం.

గంటలో ప్రతి భాగానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ముఖ భాగంలో బ్రహ్మదేవుడు,ఉదభాగంలో మహారుద్రుడు,నాలుక లో సరస్వతీ మాత, కొన భాగంలో వాసుకి మరియు పైవుండే పిడి భాగం లో ప్రాణశక్తి వుంటుందని మన పురాణాలు చెపుతున్నాయి. మమనస్సు బాగా లేనప్పుడు మన మనస్సు ఆధ్యాత్మిక భావనతో నిండి ఉండాలంటభగవంతుని ముందు కంచు తో చేసిన గంటను మ్రోగిస్తే, ఆ గంట నుండి వచ్చ“ఓంకార” శబ్దం వలన మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

మన ఇంటిలో లేదా దేవాలయం లో హారతి సమయంలో గంటకొడితే దేవతామూర్తువిగ్రహాల్లోకి దేవతలను ఆహ్వానం పలుకుతున్నామని అర్ధం. హారతి సమయంలో గంకొట్టే సమయంలో కళ్ళు మూయరాదు. ఆ సమయం లో హారతి ఇస్తూ, గంట కొడుతదైవాన్ని ఆహ్వానిస్తూ పూజారి మనకు చూపిస్తున్నారని అర్ధం..