మధు మేహం ,షుగర్ ఎంత ఉన్నా ఈ మొక్క తో మాయం ..!  

Insulin Plant For Diabetes How To Use-

తాజా వార్తలు