కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఇలా చేస్తే, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి  

Importance Of Karthika Pournami-

Importance Of Karthika Pournami--Importance Of Karthika Pournami-