మాంగళ్య ధారణ చేసినప్పుడు మూడు ముళ్ళు ఎందుకు వేస్తారు?  

Importance Of Mangalya Dharana-

మన హిందూ సంప్రదాయంలో మాంగళ్య ధారణ అనేది ముఖ్యమైన ఘట్టం.మాంగల్యం అంటమంచి అని,ధారణ అంటే ధరించటం అని అర్ధం.పెళ్ళిలో ఒక మాంగల్యాన్నపెళ్లికూతురు తరుపు వారు,మరొక దానిని పెళ్ళికొడుకు తరుపు వారు తెచ్చిరెండు మాంగల్యాలను కలిపి పెళ్ళికొడుకు పెళ్లికూతురి మెడలో కడతాడు.మాంగల్యానికి అర్ధం రక్షణ, నమ్మకం, మనస్సాక్షికి ప్రతిరూపంగా, జీవితాంతతోడు నీడగా ఉంటానని పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికూతురికి భరోసా ఇస్తున్నట్టఅర్ధం.

Importance Of Mangalya Dharana--Importance Of Mangalya Dharana-

అయితే ఈ మూడు ముళ్ళ వెనక ఒక పరమార్ధం ఉంది.దీని గురించి వివరంగతెలుసుకుందాం.ప్రాచీన కాలం నుండి మూడుకి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.సృష్టపరంగా చూస్తే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ముగ్గురు.సృష్టి, స్థితి, లయలమూడు.ప్రతీ వ్యక్తికీ స్థూల, సూక్ష్మ,కారణ అనే మూడు శరీరాలు.స్థూశరీరం అంటే మాంసం, రక్తం, ఎముకలు.సూక్ష్మ శరీరం అంటే శరీరానికఆధారభూతుడైన జీవుడు నివసించేది.

Importance Of Mangalya Dharana--Importance Of Mangalya Dharana-

జీవుడు అనుభవించవలసిన సుఖ దుఖా:లని అనుభవిస్తున్నాడా? లేదా? అని సాక్షభూతంగా పరమాత్మ చూసే శరీరం.ఇలా మూడు శరీరాలకు మూడు ముళ్ళు వేస్తాడవరుడు వధువుకి.మాంగళ్య ధారణ చేసినప్పుడు మూడు ముళ్ళు వేయటంలో ఉన్పరమార్ధం ఇదే.