మాంగళ్య ధారణ చేసినప్పుడు మూడు ముళ్ళు ఎందుకు వేస్తారు?  

Importance Of Mangalya Dharana-mangalya Aharana,three Knots

In our Hindu tradition, chestnut is an important event. The meaning of mangalsum is good, that means wear. The bride is a mug of a wedding in the wedding, and the other masks are brought to the bride's neck in the bride's neck, combining the two mangals. The meaning of this mangolian means to protect the bride to the bride as protection, belief, conscience, and life as a whole.
But there is a paradox behind these three thorns. Let's learn about this. There is a special place from ancient times to three. Brahma, Vishnu and Maheshwara are three. Creation, status, rhythm three. Every body is a macro, miniature, and three bodies. The gross body is flesh, blood, and bones. The micro-body is the body of a living soul.

Are you enjoying the life of the living? Or not? It is the body that witnesses the spirit as a witness. The bride gives birth to three thorns to the bride. This is the equivalence of three thorns

మన హిందూ సంప్రదాయంలో మాంగళ్య ధారణ అనేది ముఖ్యమైన ఘట్టం. మాంగల్యం అంటమంచి అని,ధారణ అంటే ధరించటం అని అర్ధం. పెళ్ళిలో ఒక మాంగల్యాన్నపెళ్లికూతురు తరుపు వారు,మరొక దానిని పెళ్ళికొడుకు తరుపు వారు తెచ్చిరెండు మాంగల్యాలను కలిపి పెళ్ళికొడుకు పెళ్లికూతురి మెడలో కడతాడు..

మాంగళ్య ధారణ చేసినప్పుడు మూడు ముళ్ళు ఎందుకు వేస్తారు?-Importance Of Mangalya Dharana

మాంగల్యానికి అర్ధం రక్షణ, నమ్మకం, మనస్సాక్షికి ప్రతిరూపంగా, జీవితాంతతోడు నీడగా ఉంటానని పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికూతురికి భరోసా ఇస్తున్నట్టఅర్ధం.

అయితే ఈ మూడు ముళ్ళ వెనక ఒక పరమార్ధం ఉంది. దీని గురించి వివరంగతెలుసుకుందాం.

ప్రాచీన కాలం నుండి మూడుకి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.సృష్టపరంగా చూస్తే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ముగ్గురు. సృష్టి, స్థితి, లయలమూడు.

ప్రతీ వ్యక్తికీ స్థూల, సూక్ష్మ,కారణ అనే మూడు శరీరాలు. స్థూశరీరం అంటే మాంసం, రక్తం, ఎముకలు. సూక్ష్మ శరీరం అంటే శరీరానికఆధారభూతుడైన జీవుడు నివసించేది.

జీవుడు అనుభవించవలసిన సుఖ దుఖా:లని అనుభవిస్తున్నాడా? లేదా? అని సాక్షభూతంగా పరమాత్మ చూసే శరీరం. ఇలా మూడు శరీరాలకు మూడు ముళ్ళు వేస్తాడవరుడు వధువుకి. మాంగళ్య ధారణ చేసినప్పుడు మూడు ముళ్ళు వేయటంలో ఉన్పరమార్ధం ఇదే.