కంకణాలను ఎప్పుడు ధరిస్తారో తెలుసా?  

Vindications, nobles, yajas and important good deeds do not have to do with the bracelets. Our elders thought that the idea was to stick to a thought and a doctrine. Sudarshan Bhagavan, the head of the shrine. The brace we build is to remind us of the good things we do, the things we do and the thoughts. A health benefit is also hidden behind this. Blood circulation is good because of the fabric of the bracelet.

.

The bracelet is based on the worship. The tapestry is often torn yellow to the tender mango or betel and yellow horn. The yellow thread used for concave must be odd number of three or five fingers. When calculating, there must be a calm mind, strong will and devotion. Before performing an ankle, shake the cloths with a sackcloth and tie the knot with a handful of flowers or fruit, coconut or coconut bond. Men are the right hand, the female should wear the brace on the left hand.

..

..

..

వ్రతాలు,నోములు, యజ్ఞాలు మరియు ముఖ్యమైన శుభకార్యాలు చేసినప్పుడకంకణాలనుకట్టుకుంటూ ఉంటారు. కంకణం కట్టుకుంటే ఒక ఆలోచనకు,ఒక ధర్మానికకట్టుబడి ఉంటామని మన పెద్దవారి ఆలోచన. కంకణానికి అధిపతి సుదర్శభగవానుడు..

కంకణాలను ఎప్పుడు ధరిస్తారో తెలుసా?-

మనం కట్టుకున్న కంకణం మనం చేసే మంచి పనులను,చేసపనులను,ఆలోచనలను గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా కట్టుకోవటం వెనక ఒక ఆరోగ్ప్రయోజనం కూడా దాగి ఉంది. కంకణం మణికట్టుకు కట్టుకోవటం వలన రక్త ప్రసరచాలా బాగుంటుంది.

కంకణం అనేది పూజను బట్టి ఉంటుంది. కంకణాన్ని ఎక్కువగా పసుపు రాసిదారానికి లేత మామిడాకు లేదా తమలపాకు మరియు పసుపు కొమ్ముని కడతారుకంకణానికి ఉపయోగించే పసుపు దారం మూడు లేదా ఐదు పోగులు అంటే బేసి సంఖ్యలఉండాలి.

కంకణ ధారణ చేసేటప్పుడు ప్రశాంతమైన మనస్సు, దృఢమైన సంకల్పం,భక్తి అనేవఉండాలి. కంకణ ధారణ చేయటానికి ముందు తలస్నానము చేసి ఆరవేసిన బట్టలనకట్టుకొని భక్తితో నమస్కారం చేసి, చేతితో పువ్వును గానీ పండునుగానీకొబ్బరికాయ లేదా కొబ్బరి బోండాన్ని గానీ పట్టుకుని కంకణం కట్టుకోవాలిమగవారు అయితే కుడి చేతికి,ఆడవారు అయితే కంకణాన్ని ఎడమ చేతికకట్టుకోవాలి..