హనుమంతుని జండా ఇంటి పై ఎందుకు ఉంచాలో తెలుసా?  

Importance Of Hanuman Flag-

మహా భారత యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో శ్రీ కృష్ణుడు అర్జునుణ్ణి తన రథంపఆంజనేయస్వామి జెండాను ఉంచమని చెప్పుతాడు. అప్పుడు అర్జునుడు దానికి కారణఅడగగా… రామ అవతారంలో రావణ సంహారం ఆంజనేయుని సాయంతో జరిగింది. అందువల్ఆంజనేయస్వామి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ విజయం, లాభం చేకూరుతాయని చెప్పుతాడు శ్రకృష్ణుడు. అప్పుడు అర్జునుడు ఆంజనేయ జండా ను రథంపై పెడతాడు..

హనుమంతుని జండా ఇంటి పై ఎందుకు ఉంచాలో తెలుసా?-

ఆ తరవాత పాండవులు కౌరవులపై విజయాన్ని సాధిస్తారు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరతమ ఇంటిపై మరియు వాహనంపైనా ఆంజనేయ జెండా ఉంచితే సమస్త దేవతల అనుగ్రహకలిగి సమస్త గ్రహ దోషాలు పోవటమే కాకుండా అన్ని పనులు సక్రమంగా జరుగుతాయిఅందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఆంజనేయ జెండాను తప్పనిసరిగా ఇంటిపై పెట్టుకుంటమంచిది.