జుట్టు రాలకుండా ఒత్తుగా పెరగటానికి ఆముదాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?  

How To Use Castor Oil For Hair-

How To Use Castor Oil For Hair---