చుండ్రు సమస్యలకు చెక్ పెట్టేద్దామా?  

How To Get Rid Of Dandruff-

English Summary:More embarrassment, especially in these times is the problem of dandruff. Will go off like a white hull.Al vadileyakunda this issue, we would be out of this problem is easy ingredients easily available at home.

Vinegar

Mix three cups of boiling water in a cup of water.Massage gently on the head and pour the water. After 15 minutes talasnanamu in.In this way, the problem of dandruff quickly reduced to once a week.

Castor oil

Due to the presence of various kinds, in which the anti-fungal properties that can help to make pheksans the distance.Will improve circulation. After an hour of castor oil and massage your scalp should be talasnanamu.

Yogurt, lemon

Take the juice of one lemon in a cup and mix with a cup of yogurt. Add this mixture to the hair pack.After an hour should be talasnanamu with mild shampoo.

Margo

There is this Aakul antifungal properties.Five guppella and leaves a bucket of water, half an hour after the use of water or shower vadagatti. ...

ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో చుండ్రు సమస్య అధికంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. తెల్లని పొట్టు మాదిరిగా రాలి పోతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యను ఆలా వదిలేయకుండా మనకు ఇంటిలో సులభంగా దొరికే వస్తువులతో సులభంగా ఈ సమస్య నుండి బయట పడవచ్చు..

చుండ్రు సమస్యలకు చెక్ పెట్టేద్దామా?-

వెనిగర్

ఆముదం

పెరుగు,నిమ్మకాయ

వేప