దీపారాధన కుందిలో ఎన్ని వత్తులు వేయాలి ?  

How Many Cotton Wicks To Be Used While Lighting The Lamp-

అయితే చాలా మంది 5 వత్తులను వేసి దీపారాధన చేస్తూ ఉంటారు.

How Many Cotton Wicks To Be Used While Lighting The Lamp--How Many Cotton Wicks To Be Used While Lighting The Lamp-