కాశీకి వెళ్లినప్పుడు ఇష్టమైన వాటిని ఎందుకు వదులుతారో తెలుసా?  

How Favorite Items Leaving In Varanasi ?-varanasi

Lord Almighty gave this body, senses, intelligence, mind, organs. He should serve him with the gifts of the Holy Spirit. In the sermon of the minds of one of the four words that speaks to the minds of the minds, meditating on the hands, naming the Lord, watching the eyes with the eyes, hearing the stories of the Lord, the tulasi on the feet of the Goddess, As with.?

.

But the eye, the nose, the ears and the tongue are all available in nature. It's hard for someone to do this. We are leaving God for our will. Doing this will result in difficulties. Most of the foods that come with are indigestion. Difficulties will arise if you leave the Lord and pick up the likes. If you leave the best of our body for the Lord, mind, mind, body, and health. If you leave everything you like, the desire will be reduced if you leave each one in the field. The ones that leave you in Kashi do not touch the life of the original. If you leave any fruit or fruit left in Kashi, they do not go away. In this way, the desire for the body is reduced and the mind is calm and contemptuous.

పరమాత్మ ఈ శరీరం,ఇంద్రియాలు,బుద్ది,మనస్సు,అవయవాలు అన్నిటిని ఇచ్చారుపరమాత్మ ఇచ్చిన వీటితో ఆయనకు సేవ చేయాలి. మనస్సుతో ధ్యానం చేయటం,చేతులతపూజ చేయటం, నాలుకతో భగవంతుణ్ణి నామస్మరణ చేయటం,కనులతో స్వామినచూడటం,చెవులతో భగవంతుని కథలను వినటం,భగవంతుని పాదాలపై ఉంచిన తులసి మాలనముక్కుతో వాసన చూడటం, కాళ్లతో దేవాలయాలకు,భక్తుల ఇళ్లకవెళ్ళటం,మాట్లాడిన నాలుగు మాటలలో ఒకటి భగవంతుని గురించి మాట్లాడటం వంటివచేస్తే సంసారంలో ఉన్నా సన్యాసంలో ఉన్నట్టే.?.

కాశీకి వెళ్లినప్పుడు ఇష్టమైన వాటిని ఎందుకు వదులుతారో తెలుసా?-How Favorite Items Leaving In Varanasi ?

కానీ కన్ను, ముక్కు, చెవులు, నాలుకకు ప్రకృతిలో లభించేవే ఇష్టం.

ఇలచేయటం ఎవరికైనా కష్టమే. మన ఇష్టాల కోసం భగవంతుని వదులుకుంటున్నాం. విధంగా చేయటం వలన కష్టాలే ఎక్కువగా వస్తాయి.

ఎక్కువగా తింటే అజీర్ణవంటివి వస్తాయి. భగవంతుణ్ణి వదిలి ఇష్టాలను పట్టుకుంటే కష్టాలఎదురవుతాయి. అదే మన శరీరానికి బాగా ఇష్టమైన వాటిని భగవంతుని కోసం వదిలితమనసు, బుద్ధి, శరీరం ప్రసన్నంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.

ఇలా ఇష్టమైన అన్నింటిని వదిలేస్తే కష్టం కాబట్టి ఒక్కో క్షేత్రంలో ఒక్కఇష్టాన్ని వదిలితే కోరికలు తగ్గుతాయి. ఆలా కాశీలో వదిలిన వాటిని జీవితంలఅసలు ముట్టుకోరు. కాశీలో వదిలిన కూరగాయ,పండు ఇలా ఏదైనా ఒకసారి వదిలితవాటి జోలికి అసలు వెళ్ళరు. ఇలా వదలటంలో పరమార్ధం ఏమిటంటే శరీరంలో కోరికలతగ్గి మనస్సు ప్రశాంతంగా,నిగ్రహంగా ఉంటుంది.