కాశీకి వెళ్లినప్పుడు ఇష్టమైన వాటిని ఎందుకు వదులుతారో తెలుసా?  

How Favorite Items Leaving In Varanasi ?-

పరమాత్మ ఈ శరీరం,ఇంద్రియాలు,బుద్ది,మనస్సు,అవయవాలు అన్నిటిని ఇచ్చారుపరమాత్మ ఇచ్చిన వీటితో ఆయనకు సేవ చేయాలి.మనస్సుతో ధ్యానం చేయటం,చేతులతపూజ చేయటం, నాలుకతో భగవంతుణ్ణి నామస్మరణ చేయటం,కనులతో స్వామినచూడటం,చెవులతో భగవంతుని కథలను వినటం,భగవంతుని పాదాలపై ఉంచిన తులసి మాలనముక్కుతో వాసన చూడటం, కాళ్లతో దేవాలయాలకు,భక్తుల ఇళ్లకవెళ్ళటం,మాట్లాడిన నాలుగు మాటలలో ఒకటి భగవంతుని గురించి మాట్లాడటం వంటివచేస్తే సంసారంలో ఉన్నా సన్యాసంలో ఉన్నట్టే.

How Favorite Items Leaving In Varanasi ?- తెలుగు భక్తి కళ ఆద్యాధమిక ప్రసిద్ధ గోపురం పండగలు పూర్తి విశేషాలు -How Favorite Items Leaving In Varanasi ?-

?

How Favorite Items Leaving In Varanasi ?- తెలుగు భక్తి కళ ఆద్యాధమిక ప్రసిద్ధ గోపురం పండగలు పూర్తి విశేషాలు -How Favorite Items Leaving In Varanasi ?-

కానీ కన్ను, ముక్కు, చెవులు, నాలుకకు ప్రకృతిలో లభించేవే ఇష్టం.ఇలచేయటం ఎవరికైనా కష్టమే.మన ఇష్టాల కోసం భగవంతుని వదులుకుంటున్నాం.విధంగా చేయటం వలన కష్టాలే ఎక్కువగా వస్తాయి.ఎక్కువగా తింటే అజీర్ణవంటివి వస్తాయి.భగవంతుణ్ణి వదిలి ఇష్టాలను పట్టుకుంటే కష్టాలఎదురవుతాయి.అదే మన శరీరానికి బాగా ఇష్టమైన వాటిని భగవంతుని కోసం వదిలితమనసు, బుద్ధి, శరీరం ప్రసన్నంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.

ఇలా ఇష్టమైన అన్నింటిని వదిలేస్తే కష్టం కాబట్టి ఒక్కో క్షేత్రంలో ఒక్కఇష్టాన్ని వదిలితే కోరికలు తగ్గుతాయి.ఆలా కాశీలో వదిలిన వాటిని జీవితంలఅసలు ముట్టుకోరు.కాశీలో వదిలిన కూరగాయ,పండు ఇలా ఏదైనా ఒకసారి వదిలితవాటి జోలికి అసలు వెళ్ళరు.

ఇలా వదలటంలో పరమార్ధం ఏమిటంటే శరీరంలో కోరికలతగ్గి మనస్సు ప్రశాంతంగా,నిగ్రహంగా ఉంటుంది.