వేసవిలో శరీరంలో వేడిని తగ్గించే సులభమైన చిట్కాలు  

Home Remedies Reduce Body Heat Summer-

శరీరంలో వేడి తగ్గాలంటే రోజులో ఎక్కువగా నీటిని త్రాగుతూ ఉండాలి...

Home Remedies Reduce Body Heat Summer--Home Remedies Reduce Body Heat Summer-

Home Remedies Reduce Body Heat Summer--Home Remedies Reduce Body Heat Summer-