దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు శుభ్రం చేయాలి ?  

  • దేవాలయాలలో అయితే దేవతా విగ్రహాలను ప్రతి రోజూ శుభ్రం చేస్తూ ఉంటారు . రోజూ చేసే ప్రోక్షణ స్నానాదికాలు కాకుండా పూజామందిరం లోని లోహ విగ్రహాలను లేదా పటాలను శుభ్రం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ విషయం లో చాలా మందికి అనేక సందేహాలు ఉంటాయి. అసలు దేవతా విగ్రహాలను ఏ రోజు ఏ సమయం లో శుభ్రం చేయాలి ?

  • ఇంట్లో దేవతా విగ్రహాలను సాధారణంగా శుక్రవారం నాడు సూర్యోదయానికి ముందే శుభ్రం చేయాలి. కొందరు శుక్రవారం నాడు దేవతా విగ్రహాలను కదిలించడానికి ఇష్టపడరు అటువంటప్పుడు గురువారం రోజున ఉదయాన్నే దేవతా విగ్రహాలను శుభ్రం చేయాలి. పండగ రోజులలోనూ సూర్యోదయానికి ముందు శుభ్రం చేయడం మంచిది. సాలగ్రామాలకూ, నిత్యం పూజించే దేవతలకూ ప్రతిరోజూ ఉద్యాపన చెబుతారు కాబట్టి వారం తో పని లేకుండా ఎప్పుడైనా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు.

  • అయితే ఒక్కో ఇంటి పద్ధతి ప్రకారం కొందరు వేరు సాయంకాలం, అసుర సంధ్య వేళలలో శుభ్రం చేయకూడదు. ఏదైనా పూజలో ఉద్వాసన చెప్పకుండా దేవతలను తీసి శుభ్రం చేయకూడదు.