అన్నం,బియ్యం పట్ల ఉన్న అపోహలు - వాస్తవాలు  

Health Myths And Facts On White Rice--

చాలా మంది బియ్యంలో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని అనుకుంటారు.