బయట 4000 తో చేయించుకునే గోల్డన్ ఫెషియల్ ని మనం ఇంటిలో చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చేసుకోవచ్చు  

Golden Facial At Home-

Golden Facial At Home--Golden Facial At Home-

మొదట స్క్రబ్బింగ్ కి కావాల్సిన పదార్ధాల గురించి తెలుసుకుందాం.