ఏ తిధి నాడు ఏ దేవుణ్ణి పూజించాలో మీకు తెలుసా?  

శ్రీ మహా విష్ణువు వరాహ పురాణంలో ఏ రోజున ఏ దేవతను పూజిస్తే ఎటువంటి పుణ్యం కలుగుతుందో భూదేవికి వివరించారు.

పాడ్యమి :- అగ్ని ని పూజించాలి.

విదియ : విదియ నాడు అశ్విని దేవతలను పూజించాలి.

తదియ : తదియ నాడు గౌరీ దేవిని పూజించాలి.

చవితి : చవితి నాడు వినాయకుణ్ణి పూజించాలి.

పంచమి : పంచమి నాడు నాగులను పూజించాలి.
షష్టి : షష్టి నాడు కుమారస్వామిని పూజించాలి.

సప్తమి : సప్తమి నాడు సూర్యుణ్ణి పూజించాలి.

అష్టమి : అష్టమి నాడు దుర్గా దేవిని పూజించాలి.

నవమి : నవమి నాడు సీతారాములను పూజించాలి.

దశమి : దశమి నాడు ఇంద్రాది దేవతలను పూజించాలి.

ఏకాదశి :ఏకాదశి నాడు కుబేరుడుని పూజించాలి.

ద్వాదశి : ద్వాదశి నాడు విష్ణువుని పూజించాలి.

త్రయోదశి : త్రయోదశి నాడు ధర్ముని పూజించాలి.

చతుర్దశి : చతుర్దశి నాడు రుద్రున్ని పూజించాలి.

అమావాస్య : అమావాస్య నాడు పితృ దేవతలకు తర్పణం వదలాలి.

పౌర్ణమి : పౌర్ణమి నాడు చంద్రుణ్ణి పూజించాలి.