దేవుని ఫోటోలు ఏ వైపుకి ఉంటే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగును  

God Photo Direction As Per Vastu-

TELUGU BHAKTHI