పాదాలు అందంగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని ట్రిక్స్ మరియు టిప్స్  

Foot Care Tips-

చాలా ఆశ్చర్యకరంగా రిలాక్స్డ్ అనుభూతి మరియు ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Foot Care Tips---