శుక్రవారం రోజు తెల్లటి పూలతో ఈ విధంగా పూజ చేస్తే లక్ష్మి కటాక్షం  

Flowers Offered To Hindu Gods And Goddesses In Pooja-

Flowers Offered To Hindu Gods And Goddesses In Pooja---