పెళ్ళిలో అల్లుడు కాళ్ళు కడిగే సమయంలో మామగారు ఏమని అనుకుంటారో తెలుసా?  

Facts Behind Legs Cleaning In Marriage-

Facts Behind Legs Cleaning In Marriage--Facts Behind Legs Cleaning In Marriage-