శుభకార్యాలకు వెళుతుంటే పిల్లి అడ్డం వస్తే శకునం మంచిది కాదని ఎందుకు అంటారు?  

Facts About Pilli Shakunam-

శుభకార్యాలకు వెళుతున్నప్పుడు పిల్లి అడ్డం వస్తే మన పెద్దవారు చేసహడావిడిని మనం చూస్తూనే ఉంటాం.పిల్లి అడ్డు రాగానే వెనక్కి తిరిగవచ్చేస్తారు.అసలు పిల్లి ఎదురు పడితే ఏమవుతుంది.పిల్లి ఎదురు పడశకునం వెనక ఏ ఉద్దేశం ఉందో తెలుసుకుందాం.పూర్వకాలంలో ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్లాలంటే ఎడ్ల బండి మీవెళ్లేవారు.

Facts About Pilli Shakunam--Facts About Pilli Shakunam-

ఆలా వెళ్ళటం వలన ప్రయాణం కూడా బాగా ఆలస్యం అయ్యేది.అలాగమధ్య దారిలో అడవులు ఉండేవి.చీకటి కూడా పడేది.ఆ చీకటి సమయంలో పిల్లజాతికి చెందిన పులి,సింహాలు ఎదురు పడేవి.వాటిని చూసి ఎడ్లు ముందుకవెళ్లకుండా ఆగిపోయేవి.దాంతో కాలక్రమేణా ఆ జాతి జంతువులు ఎదురు పడితఅపశకునంగా భావించటం ప్రారంభం అయింది.మన భారతదేశంలో పిల్లి శకునాన్ని పాటిస్తారు.అదే కొన్ని దేశాలలో అయితపిల్లిని పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకొంటారు.

Facts About Pilli Shakunam--Facts About Pilli Shakunam-