శుభకార్యాలకు వెళుతుంటే పిల్లి అడ్డం వస్తే శకునం మంచిది కాదని ఎందుకు అంటారు?  

Facts About Pilli Shakunam-

Facts About Pilli Shakunam--Facts About Pilli Shakunam-