బల్లి ఏ శరీర భాగం మీద పడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా.? స్త్రీపురుషుల్లో వేరువేరుగా.! పూర్తి వివరాలు.!  

Effects Of Lizard Falling On Body Parts Of Men And Women-

If you are lying on the lizard, it is ours that they fall on the lizard and touch the lizard or touch the lizard. We will be here for you today to see what is going on in our homes and on our body organs.

When the men lie on the lizard: the face of the head-death is the face of the face - the financial problems are eliminated and the profits will be left-eye-everything is good. The right eye-do not succeed, the failure of the forehead-on the forehead- .

Left ear - good luck, lip gloss over the benefit Lip gloss on the lip-earning benefit between the two lips -Religion occurs Left-winner on the back right-on-the-go-royal fear-wrist-accessory elbow - loss of money . On the fingers -make the right of the relatives, friends right-shoulder-risks, problems left shoulder-disobedient on the thighs -Dieses and garments destroying -Heats on the toes -Changes on the toes -Annutrition issues on foot- .

If the lizard is on the body of the body: on the head of the fear of death - the fear of the disease on the pimples - the left eye - the right eye to your husband / the right eye - Lip-to-briquettes result in profit and income . The following lip-noses reach you to the two lips -Besides the problems, the problems should be heard on the back-death news on the toenails -Some small strife, confrontation-on-money-left-arm-mental stress, unnecessary pressure fingers-access to jewelry right shoulder-kama stone access Access to shoulder-jewelry access thighs-lumbar knees -City, affection, bonding ankle -Cats right leg-destroyer Vellu empty claiming born son ..

బల్లి మీద పడితే అరిష్టం అని, బల్లి మీద పడిన వెంటనే తలస్నానం చేసి బల్లి పటాన్ని తాకి లేదా దగ్గరలోని గుడికివెళ్లాలని అంటుంటారు మన పెద్దలు. మన ఇళ్లల్లో తిరిగే బల్లి మన శరీర అవయావాల మీద పడితే ఏం జరుగుతుందో వివరంగా ఈ రోజు మీకోసం మేం అందిస్తున్నాం.

బల్లి ఏ శరీర భాగం మీద పడితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా.? స్త్రీపురుషుల్లో వేరువేరుగా.! పూర్తి వివరాలు.!-Effects Of Lizard Falling On Body Parts Of Men And Women

మగవారిపై బల్లి మీద పడ్డప్పుడుతలపై భాగాన-మరణం వెంటాడుతున్నట్లముఖంఫై- ఆర్ధిక సమస్యలు తొలగి, లాభాల బాట పడతారఎడమ కన్ను -అంతా శుభమే జరుగుతుందకుడి కన్ను -చేసి పని విజయవంతం కాదు , అపజయం కలుగుతుందనుదురుపై -ఇతర సమస్యలలో చిక్కుకోవడం, విడిపోవడకుడి చెంప- బాధపడటం

ఎడమ చెవి -ఆదాయం బాగా వస్తుంది, లాభమపై పెదవి -కలహాలు వెంటపడుతాయకింది పెదవి-ఆదాయంలో లాభం కలుగుతుందరెండు పెదవుల మధ్య -మృత్యువు సంభవిస్తుందనవీపుపై ఎడమ భాగం-విజయం కలుగుతుందవీపుపై కుడి వైపు- రాజ భయమణికట్టు -అలంకార ప్రాప్తి కలుగుతుందమోచేయి – డబ్బు నష్టం