అరచేతి పై త్రిశూలం గుర్తు ఉంటే ఎంత అదృష్టం కలిసి వస్తుందో తెలుసా  

Do You Have Trident/trishul Sign On Your Hand-

Do You Have Trident/trishul Sign On Your Hand---