దీపావళి రోజు ఈ ఒక్క దీపం వెలిగిస్తే కోటీశ్వరులు అవుతారు  

Diwali Deepam Details-

Diwali Deepam Details---