దీపం ఏ వైపుకి ఉండాలి…?  

Direction For The Pooja Lamp-pooja Lamp,telugu Bhakti,telugu Devotional Tips

శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదామ్

దీపం ఏ వైపుకి ఉండాలి…?-Direction For The Pooja Lamp

శతృ బుద్ధి వినాశాయ దీపరాజ నమోస్తుతే.భావం : దీపారాధన చేయడం వలన మంచి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యము, ధనము వృద్ధచెందుతుంది. శత్రువులు మనపై చేసే చెడు ఆలోచనలు నశిస్తాయి.

ఇన్ని మంచి లాభాలు ఉన్న దీపారాధనని ప్రతిరోజూ చేయమని సనాతన ధర్మచెబుతోంది. దీపాన్ని తూర్పు వైపుగా పెడితే ఆరోగ్యం కలుగుతుంది. పశ్చిమలో దీపం పెట్టడం వలన భక్తి పెరుగుతుంది.

ఉత్తరానికి పెడితే ఐశ్వర్యవృద్ధి చెందుతుంది. దక్షిణానికి పెట్టడం అశుభము,మృత్యు కారకము. ఇది దీపఉండవలసిన దిక్కు.

భగవంతునికి దీపం ఏవైపు ఉండాలనే నియమం ఉంటుంది. మహా శివునికి ఎడమవైపువిష్ణువుకు కుడి వైపు దీపాన్ని ఉంచాలి. మధ్యలో దీపాన్ని పెట్టకూడదు.

ఒకే వత్తితో దీపాన్ని వెలిగించకూడదు. ఒకసారి వెలిగించిన వత్తిని మళ్ళఉపయోగించకూడదు. బైట దొరికే దీపా రాధన నూనెలను అవి వేటితో చేస్తున్నారపరిశీలించకుండా ఉపయోగించరాదు.

దీపారాధనకి ఆవునెయ్యి శేష్ఠం.