దేవుని దగ్గర కోరుకొనే కోరికను బయటకు చెప్పకూడదు....ఎందుకో తెలుసా?  

Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa-

అలాంటి కోరికను భగవంతుడు తీరిస్తే ఆ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు...

Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa--Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa-

Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa--Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa-