దేవుని దగ్గర కోరుకొనే కోరికను బయటకు చెప్పకూడదు....ఎందుకో తెలుసా?  

Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa-

సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు దేవాలయానికి వెళ్లిన,ఇంటిలో పూజ చేసుకున్న ఎదో ఒకోరిక కోరుకోవటం సాధారణమే.ఆ కోరిక పెద్దది అయినా చిన్నది అయినా సరబయటకు చెప్పకూడదని మన పెద్దలు అంటూ ఉంటారు.

Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa--Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa-

ఆలా బయటకు ఎందుకు చెప్పకూడదఅనే దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది.ఆ కారణం గురించి ఇప్పుడు వివరంగచెప్పుకుందాం.దేవుణ్ణి మనం కోరిక కోరుకున్నాం అంటే అది మనకు సాధ్యకానిదే అయ్యింటుంది.

Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa--Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa-

అలాంటి కోరికను భగవంతుడు తీరిస్తే ఆ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు.ఒకవేళ మనకోరుకున్న కోరికను బయటకు చెప్పితే విన్నవారు బయటకు ఆనందంగా ఉన్నా లోపమాత్రం ఆ కోరిక నెరవేరకూడదని అనుకుంటారు.ఆ కోరిక మనకు తీరకుండఉండటానికి మానవ ప్రయత్నం చేసే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయిఅందుకే మన పెద్దవారు ఏ ఆచారం పెట్టిన బాగా అలోచించి మాత్రమే పెడతారు.

మపెద్దవారు పెట్టే ఆచారాలు అన్నిటిలోను పరమార్ధం ఉంటుంది.

ఆయితే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు తీర్ధం నిల్చుని మాత్రమే తీసుకోవాలి.అదఇంటిలో అయితే కూర్చుని తీసుకోవచ్చు.చాలా మంది గుడికి వెళ్ళినప్పుడకళ్ళు మూసుకొని దండం పెడుతూ ఉంటారు.ఆలా చేయటం తప్పు.గుడికి వెళ్లివెంటనే స్వామిని తనివితీరా చూసి ఆ తర్వాత మాత్రమే కళ్ళు మూసుకొని మమనస్సులోని కోరికలను దేవునికి నివేదించాలి.