దేవుని దగ్గర కోరుకొనే కోరికను బయటకు చెప్పకూడదు....ఎందుకో తెలుసా?  

Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa-god,telugu Bhakthi

It is usually common for everybody to go to the temple and seek a desire to worship in the home. Our elders say that the desire is neither large nor small. There is one reason why it should not be told why. Let's now explain the reason for that. It is not possible for us to want God to desire.

There is no happiness if the god is such a desire. If we hear the desire out of us, we are happy to hear that the desire is not to be fulfilled. The possibility of human endeavor is even greater for us to avoid that desire. That's why our older people are just thinking about what is customary. The rituals that our elders put forth are all in common.

. But when you go to the church, you have to take the tantra. You can sit in the same house. When many people go to the church, the eyes will be closed. It is wrong to do so. As soon as we go to the temple, we can see the Lord and then open our eyes to the Lord with all our heart's desire.

సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు దేవాలయానికి వెళ్లిన,ఇంటిలో పూజ చేసుకున్న ఎదో ఒకోరిక కోరుకోవటం సాధారణమే. ఆ కోరిక పెద్దది అయినా చిన్నది అయినా సరబయటకు చెప్పకూడదని మన పెద్దలు అంటూ ఉంటారు. ఆలా బయటకు ఎందుకు చెప్పకూడదఅనే దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది..

దేవుని దగ్గర కోరుకొనే కోరికను బయటకు చెప్పకూడదు....ఎందుకో తెలుసా?-Devuni Daggara Korina Korikalu Bayata Cheppakudhadhu Endhuo Telusa

ఆ కారణం గురించి ఇప్పుడు వివరంగచెప్పుకుందాం. దేవుణ్ణి మనం కోరిక కోరుకున్నాం అంటే అది మనకు సాధ్యకానిదే అయ్యింటుంది.

అలాంటి కోరికను భగవంతుడు తీరిస్తే ఆ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు.

ఒకవేళ మనకోరుకున్న కోరికను బయటకు చెప్పితే విన్నవారు బయటకు ఆనందంగా ఉన్నా లోపమాత్రం ఆ కోరిక నెరవేరకూడదని అనుకుంటారు. ఆ కోరిక మనకు తీరకుండఉండటానికి మానవ ప్రయత్నం చేసే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయిఅందుకే మన పెద్దవారు ఏ ఆచారం పెట్టిన బాగా అలోచించి మాత్రమే పెడతారు. మపెద్దవారు పెట్టే ఆచారాలు అన్నిటిలోను పరమార్ధం ఉంటుంది.

ఆయితే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు తీర్ధం నిల్చుని మాత్రమే తీసుకోవాలి. అదఇంటిలో అయితే కూర్చుని తీసుకోవచ్చు. చాలా మంది గుడికి వెళ్ళినప్పుడకళ్ళు మూసుకొని దండం పెడుతూ ఉంటారు. ఆలా చేయటం తప్పు.

గుడికి వెళ్లివెంటనే స్వామిని తనివితీరా చూసి ఆ తర్వాత మాత్రమే కళ్ళు మూసుకొని మమనస్సులోని కోరికలను దేవునికి నివేదించాలి.