తిరుమలలో భక్తులు చేయవలసిన పనులు  

Devotees Need To Do At Tirumala-

తిరుమల దర్శించటానికి ముందు ఇష్ట దైవాన్ని పూజించాలి.

Devotees Need To Do At Tirumala---


తిరుమలలో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆచార వ్యవహారాలను పాటించాలి.

తిరుమల చుట్టూ పక్కల పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచాలి.