తిరుమలలో భక్తులు చేయవలసిన పనులు  

Devotees Need To Do At Tirumala-

English Summary:Like to visit Tirumala to worship God. After darshan of Lord Venkateswara srivari Varahaswamy darsincukovali Puskarni bathing.Temple \ 'Sri venkatesvaraya Passion \ "he should be able to walk in the mind. When the temple of the Lord throughout our dyasa be yours.Tirumala near destruction of sin, and must comply with the celestial Ganga tirdhalalo bath.

Must comply with the customs when the Tirumala.Hundilo gifts should only. Tirumala put surrounding environment clean.He wore the traditional time to visit them. Biodegradable Tirumala plastikkavarlanu use only.......

తిరుమల దర్శించటానికి ముందు ఇష్ట దైవాన్ని పూజించాలి.

తిరుమలలో భక్తులు చేయవలసిన పనులు -


తిరుమలలో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆచార వ్యవహారాలను పాటించాలి.

తిరుమల చుట్టూ పక్కల పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచాలి.