దేవదాస్ మూవీ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్ ....  

Devadas Movie First Week Collections-

దేవదాస్ మూవీ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్ …..

దేవదాస్ మూవీ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్ ....-Devadas Movie First Week Collections

Nizam – 6.1

East – 1.05Total AP/TG – 15.4 Cr.

Karnataka + ROI – 1.7 Cr

Total WW share – 19.5 Cr..

Pre Release Business done for 38 Cr..