మానవజాతి ఈ తప్పులు వలన ఇవి నాశనం అవుతున్నాయి / మీరు తాగే కాఫి వలన మనకు వర్షాలు కురవటం లేదు  

Daily Mi Stacks In Our Daily Life-

మానవజాతి ఈ తప్పులు వలన ఇవి నాశనం అవుతున్నాయి / మీరు తాగే కాఫి వలన మనకు వర్షాలు కురవటం లేదు

మానవజాతి ఈ తప్పులు వలన ఇవి నాశనం అవుతున్నాయి మీరు తాగే కాఫి వలన మనకు వర్షాలు కురవటం లేదు-Daily Mi Stacks In Our Life-