కాలిన గాయాలకు వంటింటి చిట్కాలు  

Cure Skin Burn Tips-

Accidents are coming as a sudden. You may be accidentally injured when cooking. Those injuries are quick to use no creams. We can effectively remove some of our kitchen items. Now let's learn about the kitchen tips.

.

The lavender oil lavender is very effective in reducing oil burns. Add two drops of lavender oil on the burns and smoothly. Five times a day, if he felt this way in order to remove the scars from burns ... toot paste decrease ..

Toot paste works very efficiently for burns. Taste paste for burnt wounds is immediate relief. But when using a paste paste, you can use only a white mint flavor ... .

Vinegar also reduces burns and can cause cool effects. Vinegar in a little water and combine well with the burns of the bladder is very quick. Remember that the vinegar should not be used without watering ...

Honey on burns can cause a wound not only because of injury but also a quick relief. .

ప్రమాదాలు అనేవి సడన్ గా వస్తూ ఉంటాయి. వంట చేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండగాయాలు కావచ్చు. ఆ గాయాలు తొందరగా మానాలంటే ఎటువంటి క్రీమ్స్ వాడవలసిఅవసరం లేదు..

కాలిన గాయాలకు వంటింటి చిట్కాలు-Cure Skin Burn Tips

మన వంటింటిలో ఉండే కొన్ని వస్తువులను ఉపయోగించి సమర్ధవంతంగతొలగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ వంటింటి చిట్కాల గురించి వివరంగతెలుసుకుందాం.

ల్యావెండర్ ఆయిల్ ఈ విధంగా రోజులో ఐదు సార్లు రాస్తూ ఉంటే క్రమముగకాలిన గాయాలు తగ్గిపోవటమే కాకుండా మచ్చలు కూడా తొలగిపోతాయి..

టూట్ పేస్ట్

.

వెనిగర్

. గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటవెనిగర్ ని నీటిలో కలపకుండా ఉపయోగించకూడదు..

తేనే

.