గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కొబ్బరికాయ,అరటిపండ్లు ఎందుకు తీసుకువెళతామో తెలుసా ?  

Coconut And Banana Ritual At Temple-

Coconut And Banana Ritual At Temple--Coconut And Banana Ritual At Temple-