గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కొబ్బరికాయ,అరటిపండ్లు ఎందుకు తీసుకువెళతామో తెలుసా ?  

Coconut And Banana Ritual At Temple-

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అరటిపండ్లు,కొబ్బరికాయ గుడికి తీసుకువెళ్లస్వామికి సమర్పిస్తాం.ఈ విధంగా సమర్పించటం వెనక ఒక కారణం ఉంది.హిందసంప్రదాయంలో ప్రతి ఆచారం వెనక ఒక మంచి కారణం దాగి ఉంటుంది.ఇప్పుడు కారణం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.కొబ్బరికాయ మరియు అరటి పళ్ళు ఈ రెండింటినీ “పవిత్రమైన సేంద్రీఉత్పత్తులు” గా భావిస్తారు.

Coconut And Banana Ritual At Temple--Coconut And Banana Ritual At Temple-

ఈ రెండు ఉత్పత్తులు కలుషితమయ్యే అవకాశాలలేవు.ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా సరే మనం కొబ్బరికాయ విషయంలో, మీరు పైఉన్న గట్టి షెల్ ను వదిలేసి లోపలి కొబ్బరిని తిన్నందువలన మనకు చెడజరగదు.మనం ఒక కొబ్బరి చెట్టును పెంచుకోవటం వలన మొత్తం కొబ్బరిచెట్టు వలఅనేక లాభాలు ఉన్నాయి.

Coconut And Banana Ritual At Temple--Coconut And Banana Ritual At Temple-

అంతే కాకుండా కొబ్బరికాయ బాహ్య కవచం అహంకారం లేదఅహం, దీనిని విచ్ఛిన్నం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది.ఒక్క సారి మన మనస్సు నుండి అహంకారం తొలగితే ఆ మనస్సు కొబ్బరికాయ లోపతెల్లని పదార్ధం అంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది.

కొబ్బరికాయలోని నీటిలో భావావేశలేదా భక్తి ఉంటుంది.కొబ్బరికాయ పైన మూడు కళ్ళను సత్వ, రజో మరియు తమలేదా భూత, భవిష్యత్తు, వర్తమాన కాలాలను లేదా స్థూల, సూక్ష్మ మరియు కరశరీర లేదా శరీరం మొదలైనవాటితో వివరణ ఇస్తారు.అలాగే మనం అరటిపండు లోపలభాగాన్ని తిని, దాని బయటి తొక్కని పాడేయటం వలన మనకేమి చెడు జరగదు.

అందుకసేంద్రియ ఉత్పత్తులు అయినా కొబ్బరికాయ,అరటిపండు గుడికి తీసుకువెళ్లడంలఉన్న పరమార్ధం ఇదే.