శివ లింగాన్ని ఇంటిలో ఉంచి పూజ చేయవచ్చా?  

Can We Keep Shiva Lingam Home..?-

సాధారణంగా చాలా మంది ఇంటిలో శివ లింగం ఇంటిలో ఉండకూడదని అంటూ ఉంటారు.ఆలా ఇంటిలో ఉంచుకుంటే అరిష్టం జరుగుతుందని చాలా మంది భావిస్తారు.అయితశివ లింగాన్ని ఇంటిలో ఉంచుకోవటంలో ఎలాంటి అరిష్టం జరగదు.ఇంటిలో అలంకరకోసం పెట్టుకునే ప్రతిమలకు ఆరాధనలు, నైవేద్యాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు.

Can We Keep Shiva Lingam Home..?--Can We Keep Shiva Lingam Home..?-

అయితే ఒక్కసారి శివ లింగానికి పూజ చేస్తే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలోనపక్కన పెట్టకూడదు.

Can We Keep Shiva Lingam Home..?--Can We Keep Shiva Lingam Home..?-

పూజ చేయవలసిందే.ఎందుకంటే ఒక్క సరి పూజ చేస్తే ఆ శిలింగంలోకి భగవంతుని శక్తి ఆవాహన జరుగుతుంది.అందువల్ల ఆ శక్తివంతమైన శిలింగానికి ప్రతి రోజు పూజ చేయవలసిందే.

ప్రతి రోజు చేసే పూజలో ఎటువంటి లోపం లేకుండా చూసుకోవాలి.శివుడు అభిషేప్రియుడు కాబట్టి ప్రతి రోజు శక్తి కొలది తప్పనిసరిగా అభిషేకం చేయాలిఅభిషేకం అంటే శివ పంచాక్షరి (ఓం నమశ్శివాయ) చదువుతూ అభిషేకం చేయవచ్చుశ్రద్ధగా శివపూజ చేయగలిగిన వారు ఇంటిలో శివలింగాన్ని నెలకొల్పపూజించవచ్చు.

ముందుగా దీపారాధన చేసుకోవాలి.కలశంలోని నీటిని గంగా గంగగంగ అని అభిమంత్రించాలి.

తరువాత ‘‘శ్రీ గంగా సహిత ఉమా మహేశ్వరాభ్యాం నమః ధ్యానం సమర్పయామి’’ అనఅక్షితలు వేయాలి.లింగాన్ని పళ్ళెంలో పెట్టి స్నానం / అభిషేకం చేసిఅభిషేకం అయ్యాక స్వామిని శుభ్రంగా తుడిచి మందిరంలో పెట్టి ఉంచితసరిపోతుంది.

అయితే కాస్త నిష్ఠతో చేయాలి.