శివ లింగాన్ని ఇంటిలో ఉంచి పూజ చేయవచ్చా?  

Can We Keep Shiva Lingam Home..?-telugu Bhakti,telugu Devotional,telugu Viral News Updates

resp={ "data": { "translations": [ { "translatedText": "Most commonly, Shiva Linga is not home to be at home. . Many people think that it's going to be a lot of trouble. However, there is no cry of shivling in the home. There is no need for worship or offerings for the decoration of the house in the house. However, if you worship a Shiva Linga one should not be put in any situation. To worship. This is because a single puja is performed in the shiva lingam. That is why the powerful Shiva Linga should be worshiped every day." } ] } } Most commonly, Shiva Linga is not home to be at home. . Many people think that it's going to be a lot of trouble. However, there is no cry of shivling in the home. There is no need for worship or offerings for the decoration of the house in the house. However, if you worship a Shiva Linga one should not be put in any situation. To worship. This is because a single puja is performed in the shiva lingam. That is why the powerful Shiva Linga should be worshiped every day.
-> ..Every day the worship of the puja is made without any defect. Shiva is an Abhishek boy and therefore every day must be anointed in power. Abhishekam can be anointed as Shiva Panchakshari (Om Namashivaya). Those who are able to pay attention Shiva puja can worship the Shiva in the house. First you have to pray. The water of the water should be admitted to the Ganges Ganga. After that, "Shri Ganga Sahitha Uma Maheshwara Rama Namah is a meditation of the meditation". Put the sex in the plate and bathe / anointing and after the anointing it is clean enough to put the Swami in the temple. But it should be done somewhat.......

సాధారణంగా చాలా మంది ఇంటిలో శివ లింగం ఇంటిలో ఉండకూడదని అంటూ ఉంటారు. ఆలా ఇంటిలో ఉంచుకుంటే అరిష్టం జరుగుతుందని చాలా మంది భావిస్తారు. అయితశివ లింగాన్ని ఇంటిలో ఉంచుకోవటంలో ఎలాంటి అరిష్టం జరగదు..

శివ లింగాన్ని ఇంటిలో ఉంచి పూజ చేయవచ్చా?-Can We Keep Shiva Lingam Home..?

ఇంటిలో అలంకరకోసం పెట్టుకునే ప్రతిమలకు ఆరాధనలు, నైవేద్యాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు.

అయితే ఒక్కసారి శివ లింగానికి పూజ చేస్తే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలోనపక్కన పెట్టకూడదు. పూజ చేయవలసిందే.

ఎందుకంటే ఒక్క సరి పూజ చేస్తే ఆ శిలింగంలోకి భగవంతుని శక్తి ఆవాహన జరుగుతుంది. అందువల్ల ఆ శక్తివంతమైన శిలింగానికి ప్రతి రోజు పూజ చేయవలసిందే.

ప్రతి రోజు చేసే పూజలో ఎటువంటి లోపం లేకుండా చూసుకోవాలి. శివుడు అభిషేప్రియుడు కాబట్టి ప్రతి రోజు శక్తి కొలది తప్పనిసరిగా అభిషేకం చేయాలిఅభిషేకం అంటే శివ పంచాక్షరి (ఓం నమశ్శివాయ) చదువుతూ అభిషేకం చేయవచ్చుశ్రద్ధగా శివపూజ చేయగలిగిన వారు ఇంటిలో శివలింగాన్ని నెలకొల్పపూజించవచ్చు.

ముందుగా దీపారాధన చేసుకోవాలి. కలశంలోని నీటిని గంగా గంగగంగ అని అభిమంత్రించాలి..

తరువాత ‘‘శ్రీ గంగా సహిత ఉమా మహేశ్వరాభ్యాం నమః ధ్యానం సమర్పయామి’’ అనఅక్షితలు వేయాలి.

లింగాన్ని పళ్ళెంలో పెట్టి స్నానం / అభిషేకం చేసిఅభిషేకం అయ్యాక స్వామిని శుభ్రంగా తుడిచి మందిరంలో పెట్టి ఉంచితసరిపోతుంది.అయితే కాస్త నిష్ఠతో చేయాలి.