శని ఫోటోను ఇంటిలో ఉంచి పూజ చేయవచ్చా?  

Can I Worship Lord Shani At Home-

Most of the people who know about Saturn are very careful. However, some people suspect that Shaneeswaran is worshiped in the puja in the house. This article is for those people. Reading this article will make you doubt whether Shaneeswaran is worshiped at home. The scholars say that Shaneeswaran should not be worshiped in the temple at the priesthood. The tradition of worshiping any of the Navagrahas in the house, along with the original Shani, was not from the earlier period. Some ancient temples do not have Navagrahas. Navigations are only about 200 years old. The Navagrahas command to do only the things that the Lord commanded. So worship the Goddess to remove the trouble caused by Navagrahas. Neither the Navagrahas should be worshiped.

Nevertheless, our scholars are making payments, worship and pedestrians to prevent the errors of the planets. So there is no need to do the pooja in the house at home. If you want to do so, you can do the same as the Asmaghi saint and worship the Navagrahas in Deepapozhi and worship only after that. But astrologers say that it is not advisable to worship the Navagrahas at home and that the pooja should be done only in the temple.

..

..

..

సాదారణంగా శని గురించి తెలిసిన వారు చాలా జాగ్రత్తగానే ఉంటారు. అయితకొంత మందికి శనీశ్వరుణ్ణి ఇంటిలో పూజగదిలో పెట్టి పూజించవచ్చా అనే సందేహవస్తుంది. అలాంటి వారి కోసం ఈ ఆర్టికల్..

శని ఫోటోను ఇంటిలో ఉంచి పూజ చేయవచ్చా?-Can I Worship Lord Shani At Home

ఈ ఆర్టికల్ ని చదివితే మీకశనీశ్వరుణ్ణి ఇంటిలో పూజించవచ్చా లేదా అనే సందేహం తీరిపోతుందిశనీశ్వరుణ్ణి ఇంటిలో పూజగదిలో పెట్టి అసలు పూజ చేయకూడదని పండితులచెప్పుతున్నారు. అసలు శనితో పాటుగా ఏ నవగ్రహాలను ఇంటిలో పూజించసంప్రదాయం పూర్వ కాలం నుండి కూడా లేదు.కొన్ని పురాతన దేవాలయాలలో నవగ్రహాలు ఉండవు.

దాదాపుగా 200 సంవత్సరాల నాటగుడిలో నుంచి మాత్రమే నవగ్రహాలు ఉంటున్నాయి. నవగ్రహాలు ఆ దేవదేవుడఆదేశించే పనులను మాత్రమే చేయటానికి ఆదేశం ఉంది. కాబట్టి నవగ్రహాల కారణంగవచ్చే ఇబ్బందులను తొలగించుకోవడానికి ఆ దేవదేవుని పూజించాలి. అంతేకాననవగ్రహాలను పూజించకూడదు.

అయినా సరే మన పండితులు ఆయా గ్రహాల దోష నివారణకపరిహారాలు,పూజలు,ప్రదక్షిణాలు చేయిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రత్యేకంగఇంటిలో నవగ్రహాలకు పూజ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ చేయాలని అనుకుంటమాత్రం ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం హోమాలు చేశాకే. దీపారాధన చేసి దీపజ్యోతిలనవగ్రహాలను ఆవాహన చేసుకుని ఆ తరవాత మాత్రమే పూజించాలి. కానీ జ్యోతిష్నిపుణులు మాత్రం ఇంటిలో నవగ్రహాలకు పూజ చేయటం మంచిది కాదని ఆ పూజలగుడిలో మాత్రమే చేయాలనీ చెప్పుతున్నారు.