పెళ్లిలో నుదుట బాసికం ఎందుకు ధరిస్తారు?  

Basikam Enduku Kadataru?-

ఇవి నుదుట భాగంలో కలిసి అర్థచంద్రాకారంలో ఉంటుంది...

Basikam Enduku Kadataru?--Basikam Enduku Kadataru?-