పెళ్లిలో నుదుట బాసికం ఎందుకు ధరిస్తారు?  

Basikam Enduku Kadataru?-

Some practices in our Indian tradition have become rituals. There are also scientific reasons behind those rituals. In ancient times, Hindus worshiped the deity while doing any work. Believe that there is no disturbance in doing the attachment. Let's know why the wedding is going to be one of those customs. There is a lot of importance in the wedding at the wedding.

There is a lot of profits that are not scientifically behind, but behind the bass. There are about 72,000 nails in the human body. Of them 14 nerves are very important. They help keep the body stimulated. These 14 nadas are the most important Ida, Pingala and Sushumma. Sushumna's right side of the nostril and sunset on the left and Chandranadi on the left side.

These are in the semiconductor in the foreground. During the wedding, the bosom is made to avoid anyone's attention. Bass is in the semicircular, triangular, square. In the foreground, the Brahmha is believed to be a great believer in Hinduism. Usually the bride and groom are beautifully decorated during the wedding. The guests and the relatives will see their makeup. When everyone looks at them, they are nervous. This nucleus is baked in the place where the nerve is not bent. This is a belief that the relationship between the wife and wife is stronger.

మన భారతీయ సంప్రదాయంలో అనుసరించే కొన్ని పద్ధతులు ఆచారాలుగా మారిపోయాయిఅయితే ఆ ఆచారాల వెనక శాస్త్రీయమైన కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రాచీన కాలంలహిందువులు ఏదైనా పనిని చేసేటప్పుడు దైవాన్ని ఆరాధించేవారు. ఆలా ఆరాదిస్తచేసే పనికి ఆటంకాలు రావని నమ్మకం..

పెళ్లిలో నుదుట బాసికం ఎందుకు ధరిస్తారు?-

ఆ ఆచారాల్లో ఒకటైన పెళ్ళిలో బాసికఎందుకు కడతారో తెలుసుకుందాం. వివాహంలో బాసికానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది.

బాసికం కట్టటం వెనక ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు, శాస్త్రీయంగానూ ఎన్నో లాభాలఉన్నాయి.

మానవ శరీరంలో దాదాపుగా 72 వేల నాడులు ఉన్నాయి. వాటిలో 14 నాడులచాలా ముఖ్యమైనవి. ఇవి శరీరం ఎప్పుడు ఉత్తేజంగా ఉంచటానికి సహాయపడతాయి. 14 నాడుల్లో ఇడ, పింగళ, సుషుమ్మ అనేవి అతి ముఖ్యమైనవి. సుషుమ్న నాడికకుడి పక్కన సూర్యనాడి, ఎడమ పక్కన చంద్రనాడి ఉంటాయి.

ఇవి నుదుట భాగంలో కలిసి అర్థచంద్రాకారంలో ఉంటుంది.

వివాహ సమయంలో దీని మీఎవరి దృష్టి పడకుండా ఉండటానికి బాసికాన్ని కడతారు. బాసికఅర్ధచంద్రాకారం, త్రిభుజాకారం, చతురస్త్రాకారంలో ఉంటుంది. నుదుట భాగాబ్రహ్మ కొలువుంటాని హిందువులు ప్రగాఢ నమ్మకం.

సాధారణంగా వివాహ సమయంలో వధూవరులను అందంగా అలంకరిస్తారు. వారి అలంకరణనచూసి అతిథులు, బంధువులు ముచ్చట పడతారు. అలా అందరూ చూసేటప్పుడు వారిపై నదిష్టి కలుగుతుంది.

ఈ నర దిష్టి కలగకుండా ఉండటానికి బ్రహ్మ కొలువున్న స్థానంలో బాసికాన్ని కడతారు. దీని వల్ల భార్యభర్తల మధ్య బంధం మరింబలపడుతుందని ఒక నమ్మకం కూడా ఉంది.