అయ్యప్ప దీక్షకు అన్ని నియమాలు ఎందుకు ఉన్నాయో తెలుసా?  

Ayyappa Swami Deeksha Rules-

Ayyappa Swami Deeksha Rules--Ayyappa Swami Deeksha Rules-

ఆహార నియమాలను పాటించటం వలన కోరికలు అదుపులో ఉంటాయి..

Ayyappa Swami Deeksha Rules--Ayyappa Swami Deeksha Rules-