అరవింద సమేతా మూవీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్  

Nizam – Rs 5.73 C
Ceded – Rs 5.48 C
Guntur -Rs 4.14 C
UttarAndhra – Rs 3.12 C
East Godavari – Rs 2.77 C

Aravindha Sametha First Day Collections-

Aravindha Sametha First Day Collections

West Godavari – Rs 2.37 C
Krishna – Rs 1.97 C
Nellore – Rs 1.06
AP/TS Total – Rs 26.64 C