అక్షయ తృతీయ రోజు ఈ మూడు దానం చేస్తే ధనవంతులు అవ్వటం ఖాయం  

వైశాఖ శుద్ధ తృతీయ అనేది అక్షయ తృతీయ అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందింది.రోజుకు భారతదేశంలో చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది.అయితే ప్రాంతాన్ని బట్టఆచరించే విధానం మారుతుంది.వైశాఖ మాసం చాలా ప్రశస్తమైనది.

అక్షయ తృతీయ రోజు ఈ మూడు దానం చేస్తే ధనవంతులు అవ్వటం ఖాయం akshaya tritiya importance తెలుగు అవి ఇవి వింత తెలియని వాస్తవాలను మిస్టరీ విశేషాలు --

వైశాఖ మాసప్రారంభం అయినా మూడో రోజే అక్షయ తృతీయ వస్తుంది.ఈ తృతీయ నాడు ఇచ్చదానాలను అక్షయాన్ని ఇస్తాయి.అందుకే అక్షయ తృతీయ కొనుక్కోవటానికోతెచ్చుకోవటానికో కాదు ఇవ్వటానికి మాత్రమే అని తెలుసుకోవాలి.

అక్షయ తృతీయ రోజు దానం ఇస్తే గ్రహ దోషాలు,పూర్వ కర్మ ఫలితాలతొలగిపోతాయి.ఈ రోజు విష్ణువును చందనంతో పూజిస్తే విష్ణు ప్రాప్తినకలిగిస్తుంది.

అక్షయ తృతీయ రోజున జపం,హోమం,పితృ తర్పణం,దానం గాని చేస్తఅక్షయ ఫలితం లభిస్తుంది.ఈ రోజున ఏమి చేసిన అక్షయ ఫలితం లభిస్తుందిఅందువల్ల అక్షయ తృతీయ అని పేరు వచ్చింది.నిత్యం భగవంతుని ఆరాధనలో ఉండే వారికీ దానం చేస్తే గ్రహ దోషాలతొలగిపోతాయి.దానాలను వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవ్వాలి.

అంటవేసవి తాపాన్ని తగ్గించే విసనకర్ర,గొడుగు,పాదరక్షలతో పాటు దశ దానాలు కూడశక్తి కొలది ఇవ్వవచ్చు.అలాగే ఈ రోజు ఏ పూజ చేసిన అధిక ఫలాన్ని ఇస్తుందిఈ రోజు పితృ తర్పణం చేస్తే పితృలకు అక్షయ పుణ్య ఫలాలు లభిస్తాయి.అలాగపితృ తర్పణం విడిచే కొడుకులకు పితృ దేవతల అనుగ్రహం, దేవతల అనుగ్రహలభిస్తుంది.

ఈ రోజు నీటి కడవను దానం చేస్తే పితృలకు అక్షయ లోకాలను ఇవ్వటమే కాకుండదానం చేసిన వారికి కూడా శాంతిని కలిగిస్తుంది.

ఈ రోజు సముద్ర స్నానచేస్తే మంచి ఫలితం కనపడుతుంది.ఈ రోజు ఉపవాసం చేసిన అక్షయ ఫలితం ఇస్తాయిఅక్షయ తృతీయ రోజు పగలు కానీ రాత్రి గాని అమ్మవారిని ఆరాదిస్తే అక్షఫలితాన్ని ఇస్తుంది.