అజ్ఞాతవాసి నష్టాల లెక్కలు - ఎవరు ఎంత పోగొట్టుకున్నారంటే     2018-01-29   05:16:25  IST  Raghu V

Area wise business and losses :

Nizam
Business- 29 cr
Share – 10.06 cr
Loss – 18.94 cr

Ceded
Business – 16.20 cr
Share – 5.15 cr
Loss – 11.05 cr

UA
Business – 11.70 cr
Share – 5.30 cr
Loss – 6.40 cr

East
Business – 8.10 cr
Share – 4.05 cr
Loss – 4.05 cr

West
Business – 6.75 cr
Share – 4.60 cr
Loss – 2.15 cr

Guntur
Business – 9 cr
Share – 5.80 cr
Loss – 3.20 cr

Krishna
Business – 7 cr

Share – 3.14 cr
Loss – 3.86 cr

Nellore :
Business – 4.05 cr
Share – 2.21 cr
Loss – 1.84 cr

Telugu states total Business – 89.80 cr
share – 39.59 cr
Loss – 48.77 cr

Karnataka –
Business – 10.80 cr
Share – 6.70 cr
Loss – 4.10 cr

ROI
Business – 2.50 cr
Share – 1.10 cr
Loss – 1.40 cr

Overseas :
Business – 19 cr
Share – 7.71 cr
Loss – 11.29 cr

WW Theatrical rights – 122.50 cr
WW Total Share – 54.90 cr
WW Total Loss – 68.10 cr

* BIGGEST DISASTER EVER IN SOUTH CINEMA beating SPYDER