ఈ 7 వస్తువులను శివునికి సమర్పిస్తే కోరి కష్టాలు తెచ్చుకున్నట్టే...అవి ఏమిటో చూడండి  

7 Things That Should Never Be Offered On A Shivling-

7 Things That Should Never Be Offered On A Shivling--7 Things That Should Never Be Offered On A Shivling-