వివేకా హత్య పై జగన్ ని మొదటి సారి ప్రశ్నించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ | 2019  

వివేకా హత్య పై జగన్ ని మొదటి సారి ప్రశ్నించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ | 2019 Election Updates-

  • వివేకా హత్య పై జగన్ ని మొదటి సారి ప్రశ్నించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ | 2019 -2019 Election Updates