హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి కారణాలు ఏమిటి?  

హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి అనేక కారకాలు మరియు కారణాలు ఉన్నాయిహైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి ఒక కారణం లేదా రెండు,మూడు కారణాలు కలిసఉండవచ్చు.

1.గాయాలు


%e0%b0%b9%e0%b1%86%e0%b1%96%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b1%8d %e0%b0%aa%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b1%86%e0%b0%82%e0%b0%9f%e0%b1%87%e0%b0%b7%e0%b0%a8%e0%b1%8d %e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%9f--

ఆ మచ్చలు హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ కి దారతీస్తాయి.

2.సూర్యుడు


3.మందులు


4.ఒత్తిడి


5.వ్యాధులు:


6.హార్మోన్లు