హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి కారణాలు ఏమిటి?  

హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి అనేక కారకాలు మరియు కారణాలు ఉన్నాయిహైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి ఒక కారణం లేదా రెండు,మూడు కారణాలు కలిసఉండవచ్చు.

1. గాయాలు


-

2. సూర్యుడు


3. మందులు


4. ఒత్తిడి


5. వ్యాధులు:


6. హార్మోన్లు