షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు చేసే 3 తప్పులు ఇవే / తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోక పొతే మీ శరీరం లో ఈ మార్పులు  

షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు చేసే 3 తప్పులు ఇవే / తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోక పొతే మీ శరీరం లో ఈ మార్పులు

షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు చేసే 3 తప్పులు ఇవే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోక పొతే మీ శరీరం లో ఈ మార్పులు--