వివాహంలో 'గరికె ముంత' ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసా?  

Importance Of Garika Muntha In Andhra Marriages-

Importance Of Garika Muntha In Andhra Marriages--Importance Of Garika Muntha In Andhra Marriages-