రాయలసీమకి వరాలు ప్రఘటించిన పవన్ కళ్యాణ్ | రాయలసీమ లో జగన్ ని షాక్ అవుతారు  

రాయలసీమకి వరాలు ప్రఘటించిన పవన్ కళ్యాణ్ రాయలసీమ లో జగన్ ని షాక్ అవుతారు--